Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Enstaka distanskurser inom vård och omsorg – Stockholm

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Enskilda kurser (Komvux)
Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Håbo, Järfälla, Nacka - Visa alla  
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Botkyrka
Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Aug, Sep, Okt, Nov

Danderyd
Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Aug, Sep, Okt, Nov

Huddinge
Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Aug, Sep, Okt, Nov

Håbo
Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Aug, Sep, Okt, Nov

Enstaka distanskurser inom vård och omsorg – Stockholm

Enstaka kurser inom vård och omsorg - på distans

Läs enstaka gymnasiala kurser på distans för att bredda och fördjupa din kompetens inom vård och omsorg. Kurserna är CSN-berättigade och du ansöker via din hemkommun senast angiven sista ansökningsdag.

Studera på distans

Det innebär att du studerar via vår webbaserade lärplattform Fronter. I vissa kurser ingår praktiska moment som genomförs på något av våra UtbildningsCenter och arbetsplatsförlagt lärande som utförs på en arbetsplats. Examination genomförs på plats på något av våra UtbildningsCenter.

Distanskurser inom vård och omsorg


Etik och människans livsvillkor (100p)

Kursen ger kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar och dess påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg, liv och död. Man får träna sin förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor samt förmågan att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang.

Grundläggande vård och omsorg (100p)
Kursen ger kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion och vanligt förekommande sjukdomar och läkemedel. Man får träna sin förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser, att arbeta med personlig omvårdnad och ge stöd i egenvård samt diskutera sin egen och andras roll i arbetet med personlig omvårdnad.

Hemsjukvård (100p)
Kursen ger kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder, medicinska åtgärder, vård i livets slutskede samt reaktioner i kris. Man får träna sin förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter samt rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.

Hälsopedagogik (100p)
Kursen ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt samt salutogent förhållningssätt. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter.

Komplementärmedicin (100p)
Kursen ger kunskaper om hälsa och hälsovårdande arbete samt om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. Man får träna sin förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete, diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete samt förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Kost, måltid och munhälsa (100p)
Kursen ger kunskaper om hälsa samt om förebyggande och hälsovårdande arbete samt sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. Man får träna sin förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet, att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete samt träna sin förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Medicin 1 (150p)
Kursen ger kunskap om människokroppens uppbyggnad och utveckling, vanliga sjukdomar och vanliga mikroorganismer. Man får träna sin förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lung-räddning. Man få även träna sin förmåga att använda medicinsk terminologi.

Medicin 2 (100p)
Kursen ger kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet. Man får även kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom, läkemedel och läkemedelsanvändning samt mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem. Man får träna sin förmåga att använda medicinsk terminologi.

Palliativ vård (100p)
Kursen ger dig kunskap om livshotande sjukdomar, åtgärder vid vård i livets slutskede, symtomlindring, kost, kris och etiska frågeställningar. Man får träna sin förmåga i bemötande, kommunikation och samarbete med patienter, närstående och personal samt utvärdering, rapportering och dokumentation.

Psykiatri 1 (100p)
Kursen ger kunskaper om orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Man får träna sin förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.

Räddningsmedicin (100p)
Kursen ger kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder, smärta och smärtbehandling, om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer. Man får träna sin förmåga att planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter. Man får även träna sin förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter, bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal samt utvärdera, rapportera och dokumentera.

Rättspsykiatri (100p)
Kursen ger kunskaper om lagar, rättspsykiatrins samhällsskyddande verksamhet samt om orsaker till att psykisk ohälsa uppstår. Man får träna förmågan att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Man får även träna förmågan att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med dem samt förmågan att medverka i vårdens, omsorgens och omvårdnadens förbättrings- och kvalitetsarbete utifrån evidensbaserad kunskap.

Samhällsbaserad psykiatri (100p)
Kursen ger kunskaper om samhällsbaserade psykiatrins olika stödåtgärder, återhämtningsprocessen och stigmatisering vid psykisk sjukdom. Man får träna sin förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående.

Socialpedagogik (100p)
Kursen ger kunskaper om utanförskap, socialpedagogiska insatser, arbetssätt och metoder samt begrepp och teorier. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra uppgifter inom området och att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat. Man får även träna kommunikation och samtalsmetodik.

Specialpedagogik 1 (100p)
Kursen ger kunskap om olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser och arbetssätt samt olika begrepp. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter samt interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Validering Vård och omsorg (50p)
Vi erbjuder validering inom Vård- och omsorgsprogrammets kurser för dig som saknar formell kompetens och arbetar eller har arbetat som undersköterska, skötare, behandlingsassistent, personlig assistent, vårdbiträde, vårdare, omsorgsassistent, boendestödjare inom vård och omsorgsverksamhet. Vi kartläggning och bedömer din befintliga kompetens som du sedan validerar (muntligt, skriftligt, praktiskt, intyg och prövning). Därefter kompletterar du med utbildning där kompetens saknas.

Vård & omsorg demenssjukdom (100p)
Kursen ger kunskaper om demenssjukdom, läkemedelsanvändning vid demenssjukdom, vård och omsorg i livets slutskede, funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom. Man får träna sin förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.

Vårdpedagogik och handledning (100p)
Kursen ger kunskaper om vad som påverkar relationen mellan patienter och brukare och personal. Man får även kunskaper om handledning och dess kunskapsutvecklande process, relevanta begrepp och teorier samt kvalitetsarbetets betydelse. Man får träna sin förmåga att planera och genomföra uppgifter inom området, att kommunicera med andra utifrån deras förutsättningar samt att uppfatta och tolka vilka behov patienter och brukare, närstående och personal har samt träna sin förmåga att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat.

För mer information om Enstaka distanskurser inom vård och omsorg – Stockholm, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kostnader

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Studiestöd

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Enstaka distanskurser inom vård och omsorg – Stockholm

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: