Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Enstaka distanskurser inom barn, fritid och hälsa – Stockholm

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Enskilda kurser (Komvux)
Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Håbo, Järfälla, Nacka - Visa alla  
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Botkyrka
Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Aug, Sep, Okt, Nov

Danderyd
Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Aug, Sep, Okt, Nov

Huddinge
Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Aug, Sep, Okt, Nov

Håbo
Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Aug, Sep, Okt, Nov

Enstaka distanskurser inom barn, fritid och hälsa – Stockholm

Enstaka kurser inom barn och fritid - på distans 

Läs gymnasiala kurser på distans inom barn och fritid eller friskvård och hälsa. Kurserna är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansöker via din hemkommun. En 100-poängskurs motsvarar fem veckors heltidsstudier. Examination skrivs på plats i skolans lokaler.

Studera på distans

Att studera på distans hos oss innebär att du arbetar självständigt i vår lärplattform på internet som du har tillgång till dygnet runt. I vår lärplattform kan du kommunicera med lärare, hitta kursmaterial och inlämningsuppgifter. Slutexamination sker på plats på något av våra UtbildningsCenter i Stockholm.

Distanskurser inom barn och fritid

Barnhälsovård (100p)
Kursen ger kunskaper om hälsa samt om förebyggande och hälsovårdande arbete, sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande, barn- och folksjukdomar samt barnhälsovården och preventivt arbete för att främja barns hälsa och välbefinnande. Man får träna sin förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet, att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete samt att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Barns lärande och växande (100p)
Kursen ger kunskaper om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang. Man får träna sin förmåga att använda pedagogiska begrepp, teorier och teoretiska perspektiv samt förmågan att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

Dramapedagogik (100p)
Kursen ger kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter samt om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande. Man får träna förmågan att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet. Man får även träna förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter, kommunicera, samarbeta och samverka samt förmågan att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.

Ergonomi (100p)
Kursen ger kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan samt kunskaper om ergonomi. Man får träna förmågan att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet, att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö. Man får även träna förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete samt kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Etnicitet och kulturmöten (100p)
Kursen ger kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Man får träna förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller, att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor samt att diskutera samhällets, egna och andras attityder. Man får även träna förmågan att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Friskvård och hälsa (100p)
Kursen ger kunskaper om hälsa, hälsovårdande arbete, sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete.

Fritids- och idrottskunskap (100p)
Kursen ger kunskaper om fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle samt om människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Man får även kunskaper om fritidssektorn, friskvårdssektorn och idrottsrörelsen samt olika föreningar, folkrörelser och organisationer. Man får träna förmågan att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet, att kritiskt använda information från olika källor samt träna förmågan att diskutera egna, andras och samhällets attityder och värderingar inom ämnesområdet.

Hälsopedagogik (100p)
Kursen ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt samt om salutogent förhållningssätt. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter.

Idrott och hälsa 1 (100p)
Kursen ger kunskaper om fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa, kunskap om kulturella och sociala aspekter samt krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Man tränar förmågan att planera och genomföra fysiska aktiviteter, genomföra och anpassa utevistelser, hantera säkerhet och nödsituationer samt att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.

Kommunikation (100p)
Kursen ger kunskaper om människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Man får träna förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.

Kost och hälsa (100p)
Kursen ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. Man får även kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. Man får träna förmågan att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet, att diskutera egna och andras attityder och värderingar samt förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Lärande och utveckling (100p)
Kursen ger kunskaper om människors lärande, utveckling och socialisation. Man får träna sin förmåga att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

Ledarskap och organisation (100p)
Kursen ger kunskaper om begrepp, teorier och modeller, hur individer och grupper fungerar, kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation. Man får även kunskaper om olika former av ledarskap, organisationsformer och organisationskulturer. Man tränar förmågan att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation samt förmågan att leda och organisera en verksamhet.

Mental träning (100p)
Kursen ger kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor, om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. Man får träna förmågan att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder, aktiviteter och undersökningar samt träna förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Människans säkerhet (100p)
Kursen ger kunskaper om myndigheter och organisationer som ansvarar för medborgarnas säkerhet samt om lagar och andra bestämmelser, missbruk av droger, läkemedel och spel, våld och hot i samhället. Man får även kunskaper om systematiskt olycksarbete och skadeförebyggande arbete med fokus på målgruppen barn och äldre. Man får träna förmågan att kommunicera och samarbeta med andra på ett yrkesetiskt och pedagogiskt sätt.

Människors miljöer (100p)
Kursen ger kunskaper om människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor, skapandet av de kulturer och identiteter. Man får träna förmågan att använda pedagogiska begrepp samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

Pedagogiska teorier och praktiker (100p)
Kursen ger kunskaper om människors lärande, liv och växande. Man får träna förmågan att använda pedagogiska begrepp, teorier och teoretiska perspektiv samt att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. Man får träna förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka samt diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande.

Skapande verksamhet (100p)
Kursen ger kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter samt om lek och skapande verksamhet. Man får träna förmågan att använda centrala begrepp och teorier samt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. Man får även träna förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka samt förmågan att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.

Sociologi (100p)
Kursen ger kunskaper om hur människor och samhället formar varandra. Man får träna sin förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter samt sin förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer.

Specialpedagogik 1 (100p)
Kursen ger kunskap om olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser och arbetssätt samt olika begrepp. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter samt interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Träningslära 1 (100p)
Kursen ger kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi, näringsfysiologi och olika träningsmetoder. Man får träna förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera anpassade och målstyrda träningsprogram. Man får även träna förmågan att förebygga och behandla skador och arbeta hälsofrämjande samt diskutera egna, andras, samhällets och olika kulturers attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

Träningslära 2 (100p)
Kursen ger fördjupande kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi, näringsfysiologi och olika träningsmetoder. Man får träna förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera anpassade och målstyrda träningsprogram. Man får även träna förmågan att förebygga och behandla skador och arbeta hälsofrämjande samt diskutera egna, andras, samhällets och olika kulturers attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

Ungdomskulturer (100p)
Kursen ger kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Man får träna förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller, kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor. Man får även träna förmågan att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Validering Barn och fritid (50p)
Vi erbjuder validering inom Barn- och fritidsprogrammets kurser för dig som saknar formell kompetens och arbetar eller har arbetat som barnskötare, elevassistent, fritidspersonal eller resurs inom förskola/skola och fritidsverksamhet. Vi kartläggning och bedömer din befintliga kompetens som du sedan validerar (muntligt, skriftligt, praktiskt, intyg och prövning). Därefter kompletterar du med utbildning där kompetens saknas.

För mer information om Enstaka distanskurser inom barn, fritid och hälsa – Stockholm, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kostnader

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Studiestöd

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Enstaka distanskurser inom barn, fritid och hälsa – Stockholm

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: